Formel D

Informacje o ochroniedanych

podczas zgłaszania sprawy dotyczącej zgodności


1. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych i innych informacji

Zgłaszanie sprawy dotyczącej zgodności poprzez EXPOLINK lub dyrektorowi ds. zgodności jest dobrowolne. Dane osobowe i inne informacje zgromadzone podczas procedury zgłaszania zostaną przetworzone zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w danym kraju. Wysyłając zgłoszenie, pracownik wyraża zgodę na tę procedurę.

Istnieje możliwość przesłania zgłoszenia bez podawania nazwiska. Zalecamy jednak ujawnienie swojej tożsamości. W każdym przypadku tego typu informacje pozostają poufne.

Przy każdym przesłaniu zgłoszenia do dyrektora ds. zgodności lub EXPOLINK zebrane zostaną następujące dane osobowe i inne informacje:

  • nazwisko i dane kontaktowe, chyba że wybrana zostanie anonimowość;
  • fakt zatrudnienia lub braku zatrudnienia w Formel D lub – w przypadku niezatrudnienia – relacje z Formel D (np. partner biznesowy);
  • nazwiska i inne dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie (np. opis stanowiska, dane kontaktowe);
  • opis produktu, którego dotyczy zgłoszenie, oraz opis sytuacji związanej ze zdarzeniem, w tym czas i miejsce zdarzenia, szczegółowe informacje działu Formel D, szczegóły dotyczące wszelkich faktów znanych zarządowi;
  • wszelkie możliwe pytania.

2. Przetwarzanie danych osobowych i innych informacji po przesłaniu zgłoszenia

Wszystkie dane osobowe i inne informacje zawarte w zgłoszeniu mogą być przechowywane w bazie danych wykorzystywanej przez EXPOLINK. Poszczególne metody kontaktu są zapewniane przez firmę Formel D GmbH, Hunsrückstraße 1, 53842 Troisdorf. Baza danych, w której przechowywane mogą być przesłane dane osobowe i inne informacje, jest obsługiwana przez firmę Pulsant Ltd., Unit 50, Suttons Business Park, Reading, West Berkshire RG6 1AZ, Wielka Brytania. Baza danych jest obsługiwana przez firmę Pulsant w imieniu EXPOLINK Europe Ltd, 1 Greenways Business Park, Bellinger Close, Chippenham, Wiltshire, SN15 1BN, Wielka Brytania oraz przez EXPOLINK w imieniu firmy Formel D. Firmy EXPOLINK i Pulsant zobowiązały się do przestrzegania poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych normowanych przez UE.

3. Dostęp do danych osobowych i innych informacji

Dane osobowe i inne ujawniane informacje mogą być przeglądane, przetwarzane i wykorzystywane w celu rozpatrzenia zgłoszenia przez dyrektora ds. zgodności, Radę ds. zgodności oraz przez odpowiednie działy w celu określenia procedury lub przez pracowników technicznych EXPOLINK.

Dane osobowe i inne informacje mogą być również przekazywane odpowiednim organom śledczym.

Działy, które otrzymują i przetwarzają dane osobowe i inne informacje, znajdują się wyłącznie w jednostkach o prawnie określonych poziomach bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że wszystkie osoby, których tożsamość zostanie ujawniona w ramach zgłoszenia dotyczącego zgodności, mogą zostać w każdej chwili powiadomione o przesłaniu dotyczącego ich zgłoszenia. Tożsamość osoby zgłaszającej nie zostanie ujawniona. Wszystkie osoby, których dane zostały ujawnione, mają prawo do przedstawienia własnej wersji wydarzeń.

4. Okres przechowywania danych osobowych i innych informacji

Dane osobowe i inne ujawniane informacje będą przechowywane przez czas potrzebny do rozpatrzenia zgłoszenia, w tym przeprowadzenie dochodzeń przez odpowiedzialne działy i organy, lub przez czas wymagany przepisami prawa.

5. Brak zgłaszania sytuacji alarmowych

Należy pamiętać, że możliwości kontaktu z EXPOLINK mogą być wykorzystane wyłącznie do zgłaszania spraw dotyczących zgodności. W przypadku sytuacji alarmowych lub w razie potrzeby uzyskania innej pomocy należy skorzystać z intranetu Formel D lub sieci Internet w celu określenia odpowiedniej osoby kontaktowej w Formel D.

SITEMAP


O firmie

Portret

Lokalizacje

Organizacja

Usługi

Rozwój produktu

Produkcja

Obsługa posprzedażowa

Źródła

Kariera

Praca w Formel D

Możliwości zatrudnienia

Miejsca pracy

Kontakt